startitup pelikan volby

STARTITUP.sk | Na prvý pre­zi­dent­ský vo­lebný ví­kend si kú­pilo spia­točnú le­tenku zo za­hra­ni­čia do Bra­ti­slavy alebo Viedne až o 94 % viac ľudí, ako tomu bolo v rov­na­kom ča­so­vom ob­dobí roka 2018. Vy­plýva to zo šta­tis­tík ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Pe­li­kán, naj­väč­šieho slo­ven­ského pre­dajcu le­te­niek. V pre­zi­dent­ských voľ­bách sa nedá vo­liť zo za­hra­ni­čia a táto sku­toč­nosť sa od­ra­zila nie­len na zá­stu­poch vo­li­čov pred vo­leb­nými miest­nos­ťami v po­hra­nič­ných ob­las­tiach. Skve­lým prí­kla­dom boli Kúty, jedna z pr­vých za­stá­vok mno­hých Slo­vá­kov na ceste z Čes­kej re­pub­liky.

„Naj­frek­ven­to­va­nej­šími za­hra­nič­nými des­ti­ná­ciami, z kto­rých sa na vo­lebný ví­kend do Bra­ti­slavy a Viedne lie­talo na otočku naj­čas­tej­šie, boli Švaj­čiar­sko, Špa­niel­sko, Spo­jené krá­ľov­stvo, Ho­land­sko a Fran­cúz­sko.“

Ak sa chcete dozvedieť viac, určite odporúčame prečítať si celý článok portálu STARTITUP.sk.

 

insta

Pelikán na instagrame